fbpx

lopea.cz

Podmínky používání

PODMÍNKY WEBOVÉ STRÁNKY LOPEA.CZ PRO NÁVŠTĚVNÍKY A PRO ČLENY

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Desinners s.r.o., provozující webovou stránku a členskou webovou stránku lopea.cz, se sídlem Uherská 616, 190 17 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252904 („Desinners“), vydává tyto Podmínky webové stránky lopea.cz („Podmínky”), které upravují další podmínky používání projektu Centrum Podnikatelek a souvisejících Služeb.

1.2 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.lopea.cz/kontakt/.

  1. POPIS SLUŽBY

2.1 Služba je poskytována společností Desinners prostřednictvím webové stránky, kde Desinners zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), materiály a grafické šablony, jejichž zhlédnutí a použití je úplatné.

2.2 Desinners zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu stažení podkladů a grafických šablon. Veškeré poskytnuté materiály nesmí uživatel nadále distribuovat nebo je prodávat. Grafické šablony smí používat pouze Uživatel, který je registrovaným a platícím členem členské stránky lopea.cz a to pouze za účelem tvorby koncových digitálních produktů. Grafické šablony nesmí být dále distribuovány, sdíleny nebo prodávány dalším osobám nebo firmám k vlastní editaci.

  1. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Uživatelé jsou povinni se před používáním členské části stránky lopea.cz zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách lopea.cz po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do členské části stránky lopea.cz. Registrace Uživatele je placená dle aktuální ceny členství uvedené na stránce lopea.cz. Společnost Desinners s.r.o. není plátcem DPH.

3.2 Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání členské části stránky lopea.cz.

3.3 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

3.4 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou placené a jejich poskytování je podmíněno zaplacením ceny uvedené na webové stránce lopea.cz.

4.2 Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným Desinners, a to:

(a) platební kartou online.

4.3 Cena Služeb je uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků.

  1. REKLAMACE

5.1 Desinners přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@lopea.cz.

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

6.1 Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Desinners zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Desinners dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Desinners či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

6.2 Nejde-li o případy dle článku 6.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Desinners, přičemž postup na https://www.lopea.cz/Garance se uplatní přiměřeně.

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy Desinners vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany Desinners bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

  1. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1 Veškerý obsah členské části stránky lopea.cz je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Desinners, popřípadě příslušní poskytovatelé licencí. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.2 Uživatelé nesmí používat členskou část stránky lopea.cz nebo její část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal členskou část stránky lopea.cz nebo její část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Desinners.

  1. COOKIES A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Stránka a členská část stránky lopea.cz mohou využívat cookies pro zlepšení funkcí a pro marketingové účely. Informace o Ochraně osobních údajů najdete v sekci ZDE.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 1. 10. 2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Podmínek používání se tyto Podmínky používání uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

Desinners s.r.o.