fbpx

lopea.cz

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI DESINNERS S.R.O.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Služby Desinners se týkají osobního rozvoje a jedná se o službu lopea.cz.

Poskytovatelem těchto služeb je společnost Desinners s.r.o., se sídlem Praha 9, Uherská 616, PSČ 190 17, IČO: 048 08 363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252904.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: jméno a přímení, titul, datum narození, fotografie, e-mail, telefon a adresa bydliště.

Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Zde je třeba zdůraznit, že nejsme vždy v pozici správce osobních údajů. V případě registrace do členské webové stránky na adrese lopea.cz má přístup k údajům také webová aplikace WordPress. Členství v Holky Podnikatelky je podmíněné souhlasem o zpracování osobních údajů, bez tohoto souhlasu není členství možné.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Desinners či dalším zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Naše služby se neustále vyvíjí, proto vždy udržujeme aktuální seznam dalších zpracovatelů.

Někteří další zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. U předávání osobních údajů do jiných zemí mimo EU platí zásada, že volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není omezen, ani zakázán. K žádnému jinému předávání osobních údajů od Desinners do zemí mimo EU nedochází.

Dalšími zpracovateli jsou:

  • WordPress
  • Facebook
  • Google
  • Quanda International
  • Mailchimp
  • Seznam.cz
  • Fakturoid
  • Paypal
  • LinkedIn

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich uživatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktů uvedeného v zápatí těchto Zásad. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

Na základě předchozí návštěvy našich služeb se Vám na některých webech mohou formou reklamního sdělení zobrazovat připomenutí, že bychom Vás na našich webech rádi uvítali zpět. K tomu využíváme služeb společností Google, Facebook, LinkedIn nebo Seznam.cz, které ke zjištění provedné návštěvy využívají Cookies uložené ve Vašem prohlížeči.

Pro nabídnutí našich služeb i dalším uživatelům, kteří se vám podobají, využíváme služby oslovení podobného publika nabízené společnostmi Google a Facebook. Obě služby ukládají jako identifikátor osoby zakódovaný klíč (hash ID). Jinými slovy řečeno, neukládají si Vaši e‑mailovou adresu.

COOKIES

Používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší služby. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících ke stránkám Desinners.

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti Desinners slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google).

V nastavení prohlížeče může uživatel zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek.

ZKVALITŇOVÁNÍ A VÝVOJ NAŠICH SLUŽEB

Pro zkvalitnění našich služeb používáme údaje, které získáváme prostřednictvím toho, jak uživatelé využívají naše služby. Výsledkem by měla být maximální optimalizace kvality našich služeb. Údaje získané pro tyto účely v Desinners ukládáme tak, aby naši zaměstnanci nerozpoznali skutečné osobní údaje uživatelů.

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

Desinners přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Na vyžádání je společnost Desinners povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné apod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v Desinners plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb Desinners uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. V případě nejasností vždy rádi uživateli vysvětlíme, k jakému účelu daná data potřebujeme a používáme.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@lopea.cz).

Právo na opravu

Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat vyplněním kontaktního formuláře, nebo e-mailem na info@lopea.cz), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na ochranu soukromí

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že Desinners provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Desinners o vysvětlení nebo požadovat, aby Desinners odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Desinners žádosti uživatele podle předchozí věty, má uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v Desinners je:

Veronika Jandová, e-mail: veronika@lopea.cz, +420 725 084 937.

ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách lopea.cz. Společnost Desinners je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb Desinners.